Професионални обучения

Център за професионално обучение към сдружение Териториална организация на научно техническите специалисти – Русе и Русенски университет „Ангел Кънчев“.

Център за професионално обучение към сдружение Териториална организация на научно техническите специалисти – Русе и  Русенски университет „Ангел Кънчев“.

Териториална организация на научно-техническите специалисти гр. Русе има над 40-годишни традиции на пазара на квалификационните услуги в Русенския регион. Организацията разполага със собствена материално-техническа база, квалифициран преподавателски екип и богат професионален опит в областта на организирането и доставката на обучения.

През 2008г. към Сдружението е лицензиран Център за професионално  обучение по 40 професии и 74 специалности, лицензия № 200812653 от Националната агенция за професионално образование и обучение.

На 23.08.2022г. лицензията на ЦПО към ТО на НТС е разширена с нова професия: „Монтьор на енергийни съоръжения и инсталации”. За подготовката на обучаемите, са се  ангажирали преподаватели от Русенски университет „Ангел Кънчев“ и експерти от водещи фирми в областта на възобновяемата енергетика, разработили оригинална учебна програма и участвали в успешно приключили обучения за монтьори на фотоволтаични съоръжения и инсталации.

За периода 2008г. – 2022г., в ЦПО към ТО на НТС- Русе, са обучени над 500 специалисти в професионално направление „Енергетика”.

Курсове в областта на енергетиката


Професия „Оператор на парни и водогрейни съоръжения“

  • Специалност „Експлоатация на парни и водогрейни съоръжения

Професия „Монтьор на енергийни съоръжения и инсталации“


Професия „Електромонтьор”

  • Специалност „Електрообзавеждане на подемна и асансьорна техника”, втора степен на професионална – квалификация
  • Специалност „Електрически инсталации”,  втора степен на професионална квалификация

Пълна информация за предлаганите курсове от Центъра за професионално  обучение към сдружение Териториална организация на научно техническите специалисти – Русе  може да се намери на сайта: https://nts-ruse.org