Курс за монтьор на фотоволтаични съоръжения и инсталации

Квалификационен курс за придобиване на професионална квалификация по част от професия „Монтьор на енергийни съоръжения и инсталации”, специалност „Възобновяеми енергийни източници”.

Предстоящ курс

7 Май 2024г.

Краен срок за записване на курсисти: 05.05.2024г.

Нашите парньори

Защо да запишете този курс?

Според чл. 21. (1) (в сила от 31.12.2012 г.) от закон за енергията от възобновяеми източници (ЗЕВИ) дейностите по монтиране и поддръжка на съоръжения за биомаса, слънчеви фотоволтаични преобразуватели, слънчеви топлинни инсталации, термопомпи и повърхностни геотермални системи се извършват от лица, притежаващи необходимата професионална квалификация за това. Те се вписават в регистъра на Агенцията за устойчиво енергийно развитие.

Необходимостта от опазване на околната среда, увеличаване на енерийната сигурност, растящите  цени на конвенционалните енергийни ресурси са в основата на изключителния интерес към използване на фотоволтаични системи и технологии (фиг. 1).

Чрез този обучителен курс Вие ще усвоите базови технически знания за използването на фотоволтаичната енергетика. Ще се запознаете с техническите термини, използвани в тази област, графични и буквени означения на основни елементи от обзавеждането, схемни решения, конструктивни особености на фотоволтаичните модули и техните характеристики и параметри, влиянието на различни фактори върху тяхната ефективност, указания и варианти за монтаж на различни фотоволтаични системи, техника на безопасност, приложение на информационни и комуникационни технологии в системите за фотоволтаично преобразуване и др. под ръководството на опитни експерти ще усвоите практически знания и умения за изграждане на  фотоволтаични централи.

Климатичните условия в България са изключително подходящи за изграждане на фотоволтаични системи (фиг. 2).

Фиг.1 Инсталирани мощности в света (източник: IEA PVPS TRENDS IN PHOTOVOLTAIC APPLICATIONS 2021)
Фиг.2 Слънчев потенциал на България (източник: https://solargis.com/maps-and-gis-data/download/bulgaria)

Как е организирано обучението?

Теоретично обучение

Съобразили сме теоретичното  обучение с професионалната ви ангажираност. Затова  лекциите се провеждат вечер или модулно в събота и неделя, чрез онлайн платформата ZOOM. Системни изисквания:  компютър (лаптоп), мобилен телефон със стабилна интернет връзка и тонколони (слушалки).

Препоръчителните интернет браузъри, с които можете да се включите са: за Desktop / Laptop: – Chrome / EDGE  или Firefox (най-нови версии). Възможни са проблеми при употреба на IE и стара версия на EDGE Мобилни: –  iOS (12.2+): – Safari; | Android (6.0+): – Chrome / EDGE

Практическо обучение

Провежда се в лабораториите и фотоволтаичния парк на Русенски университет „Ангел Кънчев“. Осигурени са технически демонстрации в обекти, изградени от нашите фирми – партньори.

Преди започване на практическите занятия се извършва инструктаж за техника на безопасността. Обучаемите се разписват в специален дневник, с което удостоверяват, че са запознати и спазват необходимите правила за работа.

Начало на курса:

07.05.2024г.


Теория:
Форма на обучение: дистанционна


Практика:
Форма на обучение: дневна или вечерна
Място на провеждане: Русенски университет „Ангел Кънчев“


Лекции, включени в теоретичното обучение:

01

Техническо чертане.

Получават се базисни знания за работа с техническа документация.

02

Здравословни и безопасни условия на труд.

Обучаемите  се запознават с основни сведения за безопасна работа в електрически уредби.

03

Икономика.

Тенденции и социално-икономически проблеми на възобновяемата енергетика.

04

Енергия на Слънцето.

Енергиен потенциал на Слънцето.

05

Соларни съоръжения и инсталации.

Основни сведения за автономни, мрежови и хибридни фотоволтаични системи.

06

Електрически измервания.

Измервателна техника във фотоволтаични системи.

07

Информационни и комуникационни технологии.

Софтуерни приложения, използвани при работа на фотоволтаични централи.

08

Монтаж и ремонт на съоръжения и инсталации за производство на енергия от ВЕИ.

Конфигурация и монтажни дейности при изграждане на фотоволтаични системи.

09

Електроника.

Монтаж и експлоатация на специализирани електронни устройства.

Практически упражнения

01

Експериментално изследване I-U характеристики на фотоволтаичен панел.

02

Проверка работата на дефектнотокова защита.

03

Проверка работоспособността на арестоторна защита.

04

Анализ на работоспособността на комбиниран апарат (AFDD) за откриване на повреда с електрическа  дъга в електрически уредби.

05

Запознаване с работата на мониторингова система за климатични параметри(слънчева, радиация, температура на въздуха, скорост на вятъра и др).

06

Приложение на iPhone за измерване на  слънчева радиация

07

Изследване дразнимостта на нервно-мускулния комплекс при протичане на електрически ток през човешкото тяло.

08

Мобилно приложение за управление на автоматични прекъсвачи.
Базови конструкции и основни характеристики на автоматични прекъсвачи за постоянен ток.
Проверка времетокова характеристика на автоматичен прекъсвач за постоянен ток

09

Шлосерски операции при механично изграждане на малка фотоволтаична инсталация към плосък терен и скатен покрив.

10

Свързване на фотоволтаични модули. Електрически измервания. Присъединяване към инвертор и електрическо табло. Проверка работоспособността на изградената фотоволтаична инсталация. Отстраняване на монтажни грешки.

11

Работа със запасяващи устройства(батерии, суперкондензатори).

Нашият екип

проф. Николай Михайлов
Русенски университет „Ангел Кънчев“

Координатор на магистърски курс „Възобновяеми енергийни източници и технологии“, ръководител на много докторанти и студенти, успешно защитили работи в областта на фотоволтаичното преобразуване, университетски преподавател с над 30-годишен преподавателски и изследователски опит в областта на възобновяемата енергетика.

доц. дн Борис Евстатиев
Русенски университет „Ангел Кънчев“

Преподава дисциплините „Теоретична електротехника“ и „Електротехника“ на студенти от всички инженерни специалности.
Ръководител на лаборатория „Цифрови Енергийни Системи 4.0“ към научно-изследователския комплекс на Русенски университет.

гл. ас. д-р Николай Вълов
Русенски университет „Ангел Кънчев“

Университетски преподавател с над 30 годишен опит. Преподава “Електромеханични устройства”, “Управление на електро задвижвания”, “Сензорна техника” и “Микропроцесорна техника”. Има практически опит в изграждане на POS системи и диагностика в областта на промишлената електроника.

гл. ас. д-р Цветелина Младенова
Русенски университет „Ангел Кънчев“


Преподава дисциплините „Бази от данни“, „Програмни технологии в Интернет“, „Облачни технологии“. С практически и изследователски опит в разработката на информационни системи.

инж. Владислав Хинков
Русенски университет „Ангел Кънчев“


Системен администратор, 
Ръководител сектор „Kомпютърно обслужване“

инж. Светлана Ганчева
Териториална-организация на научно-техническите специалисти – гр. Русе


Професионални компетентности в областта на трудово-правните отношения, трудовото законодателство, здравословни и безопасни условия на труд. От  2011 г. ръководи учебния отдел на ЦПО към ТО на НТС – гр. Русе и преподава по учебен предмет – Здравословни и безопасни условия на труд. Професионална квалификация –инженерна ергономия и промишлено проектиране.

инж. Ана Чиприянова
Териториална-организация на научно-техническите специалисти – гр. Русе


Професионален опит в управлението на човешките ресурси, трудовото посредничество и организиране на обучения за безработни и заети лица. Експерт обучение и квалификация в Териториална организация на научно-техническите специалисти – гр. Русе от 2013 г. Водещ в курсове по дигитална компетентност и обучения за мотивиране и адаптиране в пазара на труда.Инженер по електронна техника.

Практически обучения

Практическите обучения се провеждат в демонстрационния фотоволтаичен парк на Русенския университет „Ангел Кънчев“, изграден през 2022г., с помощта и съдействието на SolarMD.

Как приключва обучението?

След успешно завършване на курса* по професия „Монтьор на енергийни съоръжения и инсталации”, специалност „Възобновяеми енергийни източници”, обучаваните получават УДОСТОВЕРЕНИЕ ЗА ПРОФЕСИОНАЛНО ОБУЧЕНИЕ /Образец 3-37 на МОН/ по част професия „Монтьор на енергийни съоръжения и инсталации”, специалност „Възобновяеми енергийни източници”.

Завършилите курсисти ще бъдат вписани в списък на лицата, придобили квалификация за извършване на дейностите по чл. 21, ал. 1 от Закона за енергията от възобновяеми източници (ЗЕВИ), публикуван на сайта на Агенцията за устойчиво енергийно развитие (АУЕР).

*Конкретната дата за полагане на изпита подлежи на уточняване с курсистите.

Какво получавате?

1

Участие в обучителен процес, организиран от висококвалифицирани преподаватели от Русенски университет „Ангел Кънчев“ и експерти от индустрията.

2

Обучителни материали (книжен и електронен формат).

3

Достъп до образователни ресурси (техническа документация, стандарти, виртуални лаборатории и др.).

4

Възможност за работа със специализирани измервателни инструменти, използвани при монтаж и експлоатация на фотоволтаични централи.

5

Удостоверение за професионално обучение (образец 3-37 на МОН), издадено от Център за професионално обучение (ЦПО) към Сдружение „Териториална-организация на научно-техническите специалисти” – гр. Русе, с издадена лицензия № 200812653 от Национална агенция за професионално образование и обучение (НАПОО).

6

Предложения на фирми за изграждане на фотоволтаични паркове у нас и в чужбина.

Цена: 690лв

Заплащането е по банков път или на място в нашия офис след подаване на необходимите документи.

или се свържете с нас на 087 882 0257 или 088 853 9388

Необходими документи


Заявление за участие

Заявление за участие в обучение по образец.

Диплома за завършено образование

Копие на диплома за завършено образование (минимално входящо образователно равнище: завършен Х клас; курсът е подходящ и за завършилите висше образование).

Медицинско свидетелство

Медицинско свидетелство удостоверяващо, че може да упражнявате професията: „Монтьор на енергийни съоръжения и инсталации”.

Снимка

Снимка във формат 4х3.


Записване за предстоящ курс

Използвайте формата по-долу, за да ни изпратите запитване за записване в нашия предстоящ курс. Ние ще отговорим на вашето запитване в най-кратък срок.

Contact Form Demo